زنده بازار طبیعی برنامه برنامه ریزی

زنده: بازار طبیعی برنامه برنامه ریزی اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار حوادث او را نکشتم،خودکشی کرد/ 2 دحترم هم قبلا از دست پدرشان خودکشی کردند ، حرفهای زنی که متهم به قتل شوهرش شد

عصر جمعه 5 مرداد مأموران بیمارستان فیاض بخش پایتخت کشور عزیزمان ایران در تماس با بازپرس کشیک قتل پایتخت از فوت مشکوک مرد میانسالی خبر دادند. به‌دنبال این خبر به

حرفهای زنی که متهم به قتل شوهرش شد:او را نکشتم،خودکشی کرد/2 دحترم هم قبلا از دست پدرشان خودکشی کردند

عبارات مهم : پزشکی

عصر جمعه 5 مرداد مأموران بیمارستان فیاض بخش پایتخت کشور عزیزمان ایران در تماس با بازپرس کشیک قتل پایتخت از فوت مشکوک مرد میانسالی خبر دادند. به دنبال این خبر به دستور بازپرس جنایی و تیم تحقیق بررسی ها شروع شد، از آنجا که مرد میانسال بر اثر اصابت چاقو جان باخته بود تحقیقات از همسرش انجام شد.

به گزارش ایران؛همسر هاشم که او را به بیمارستان انتقال یافته کرده بود در تحقیقات اولیه مدعی بود شوهرش خودزنی کرده هست. ولی با توجه به مشکوک بودن ماجرا، به دستور بازپرس شعبه سوم دادسرای امور جنایی تهران، جسد جهت روشن شدن علت فوت به پزشکی قانونی انتقال یافته شد، ولی نظریه پزشکی قانونی و مدارک دیگری که از بررسی جسد به دست آمد، فرضیه خودزنی را کمرنگ کرد.

بدین ترتیب جهت روشن شدن عنوان صبح روز گذشته زن میانسال جهت تحقیقات زیاد در برابر بازپرس سجاد منافی آذر قرار گرفت، ولی همچنان اصرار به خودزنی همسرش داشت. باتوجه به اینکه این اتفاق در شهرستان خیرآباد نسیم شهر رخ داده بود، از سوی بازپرس جنایی قرار عدم صلاحیت صادر شد و پرونده جهت پیگیری به دادسرای مربوطه ارجاع شد.

او را نکشتم،خودکشی کرد/ 2 دحترم هم قبلا از دست پدرشان خودکشی کردند ، حرفهای زنی که متهم به قتل شوهرش شد

***

کلافه هست، از زندگی، از فوت همسرش و بازداشت؛ از فوت دو دخترش و مشکل هایی که در زندگی اش کشیده هست. حدود 40 سال قبل ازدواج کرده است.

عصر جمعه 5 مرداد مأموران بیمارستان فیاض بخش پایتخت کشور عزیزمان ایران در تماس با بازپرس کشیک قتل پایتخت از فوت مشکوک مرد میانسالی خبر دادند. به‌دنبال این خبر به

روز اتفاق چه اتفاقی افتاد؟

از زمانی که دخترم خودکشی کرده است نمی توانم منزل را تحمل کنم. آن روز از بیرون آمده بودم، همسرم به من گفت چای می خوری؟ خسته بودم و حوصله نداشتم جهت همین به او گفتم می روم بخوابم اگر کسی زنگ زد مرا بیدار نکن ولی 10 دقیقه بعد بیدارم کرد و گفت تلفن کارت دارد. عصبانی شده است بودم. سر این عنوان دعوایمان شد. همسرم به اتاق دیگر رفت و شروع به فحاشی کرد. دوباره آمد و دست هایش را دور گردن من حلقه کرد و فشار داد. به مشکل می توانستم نفس بکشم، داشتم می مردم که مرا رها کرد.حالم بد شده است بود.

شوهرم یک بیل آورد و ترساندن کرد که خودش را با بیل می زند. ولی من قدرت بلند شدن نداشتم. بیل را رها کرد و به سمت آشپزخانه رفت. می دانستم تهدیدش را عملی می کند و تا خودم را به آشپزخانه رساندم دیدم که او خودزنی کرده است.

از کجا می دانستی تهدیدش را عملی می کند؟

او را نکشتم،خودکشی کرد/ 2 دحترم هم قبلا از دست پدرشان خودکشی کردند ، حرفهای زنی که متهم به قتل شوهرش شد

سابقه داشت که این کار را انجام دهد. روی شکمش پر بود از جای چاقو. همسایه ها می گفتند دو هفته قبل با طناب خودش را می خواسته دار بزند که آنها جلویش را گرفته بودند.

بعد چکار کردی؟

شروع به جیغ و داد کردم و همزمان هم دخترم وارد شد. به کمک او شوهرم را داخل ماشین پرایدم گذاشتم و به بیمارستان فیاض بخش بردیم.

عصر جمعه 5 مرداد مأموران بیمارستان فیاض بخش پایتخت کشور عزیزمان ایران در تماس با بازپرس کشیک قتل پایتخت از فوت مشکوک مرد میانسالی خبر دادند. به‌دنبال این خبر به

گفتی دخترت خودکشی کرده است؟

بله، چهار تا دختر دارم که یکی از آنها سال 88 با قرص خودکشی کرد و دختر دیگرم هم پارسال خرداد در منزل خودکشی کرد. یکی از پسرهایم هم معتاد شد و جهت تأمین هزینه موادش دزدی کرده که الان در زندان به سر می برد.

او را نکشتم،خودکشی کرد/ 2 دحترم هم قبلا از دست پدرشان خودکشی کردند ، حرفهای زنی که متهم به قتل شوهرش شد

دخترهایت جهت چی خودکشی کرده اند؟

به خاطر کارهای همسرم. منزل ما زیاد شبیه جهنم بود. زمانی هم که می گفتم برویم دکتر می گفت مگه من دیوانه ام. او بارها ترساندن به خودکشی کرده بود.

واژه های کلیدی: پزشکی | خودکشی | تحقیقات | بیمارستان | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs